+420 567 123 201 office@kronospan.cz

Tiskové vyjádření k nesouhlasnému stanovisku vedení města Jihlava

Tiskové vyjádření k nesouhlasnému stanovisku vedení města Jihlava k dočasnému povolení nadlimitního zdroje hluku.

Dne 1.4.2020 byl na webových stránkách města Jihlavy zveřejněn článek „Jihlava požaduje dočasné omezení provozu Kronospanu, nesouhlasí s prodlužováním výjimky“, jehož obsahem jsou negativní vyjádření náměstka primátorky pro oblast ŽP Víta Zemana vůči dočasnému povolení nadlimitního zdroje hluku společnosti Kronospan i proti společnosti Kronospan samotné.

Společnost Kronospan cítí potřebu uvést na pravou míru řadu zkreslení a neúplných informací, které jsou ve výše citovaném článku uváděny.

K řízení o výjimce z hlukové zátěže

Není pravdou, že společnost Kronospan zpětně legitimizuje nastavené hlukové limity: Společnost požádala Krajský úřad Kraje Vysočina o příslušná povolení týkající se hlukových limitů včas, ještě v době platnosti povolení stávajícího. Následně byly vypořádávány připomínky kompetentních orgánů a odborných institucí k jednotlivým aspektům podané žádosti. V délce procesu se odráží především pečlivost a profesionalita dotčených orgánů, se kterými společnost Kronospan aktivně spolupracovala a spolupracuje ke splnění všech jejich požadavků. Procesní lhůty pak společnost Kronospan nemůže nijak urychlit.

Jednou z podmínek integrovaného povolení je plnění Programu snižování hluku, který obsahuje řadu opatření vedoucích ke snížení hlukové zátěže. Jedním z podkladů pro zpracování Programu snižování hluku 2020-2024 je hluková studie opírající se o měření zdrojů hluku jak v areálu společnosti, tak ve chráněném venkovním prostoru mimo areál společnosti, vč. silniční dopravy. Z výsledků měření vyplývá, že díky realizaci stanovených protihlukových opatření byly cíle stanovené v Programu snižování hluku pro období 2015-2019 ze strany společnosti Kronospan splněny. I pro následující období 2020-2024 je počítáno s dalším snižováním hlukové zátěže. Realizace prvních opatření byla již započata. Jedná se o zakapotování drtiče ZENO, jehož stavba byla zahájena, jakmile k tomu společnost Kronospan obdržela potřebná správní povolení.

Společnost Kronospan pracuje v rámci zákonem stanovených limitů nejen, co se týče hluku, nýbrž i ostatních parametrů, a je pod neustálou přísnou kontrolou příslušných dozorových orgánů ochrany životního prostředí, které v krátkých periodách kontrolují podmínky jejího provozu. Společnost Kronospan rovněž nezaznamenala v poslední době žádnou stížnost na hluk a šetřením některých podnětů na znečištění životního prostředí v okolí společnosti bylo nakonec zjištěno, že zdroje znečištění nepochází z areálu společnosti Kronospan.

K některým dalším vyjádřením náměstka Zemana

Společnost Kronospan nerozumí podivné praxi vedení města, komunikovat s ní prostřednictvím vyjádření a zpráv v médiích – dosud např. společnost Kronospan nedostala žádnou pozvánku k jednání u kulatého stolu, jak to ve svých dřívějších mediálních vystoupeních sliboval náměstek Zeman. Je však opravdu s podivem, že v této složité době, ve které stále více rezonuje zájem na zachování pracovních míst, hovoří náměstek Zeman o nijak blíže neodůvodněných požadavcích na omezení či dokonce zastavení provozu společnosti Kronospan, zaměstnávající přímo 700 lidí, nepřímo pak poskytující zakázky dalším několika tisícům pracovníků především z řad místních firem a živnostníků, například v těžce zkoušeném lesnickém sektoru.

Vyjádření náměstka Zemana, která ostatně již na první pohled nejsou postavená na odborném základě a na znalosti problematiky, považuje společnost Kronospan za projev jeho osobní averze, nikoli za názor zastupitelských orgánů města Jihlavy, jehož je společnost Kronospan hrdou součástí.

Jihlava, 2.4.2020

Ing. Sylva Krechlerová, Ing. Martin Dvořáček
jednatelé