+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Kronospan nepřekračuje hygienické limity

Začátkem února 2022 obdržel KRONOSPAN protokoly o kontrolách provedených podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle výsledků kontrol jeho provoz nepřekračuje povolený hygienický limit hluku. Společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. jsou pod neustálým dozorem kontrolních orgánů, což potvrzuje i množství předem neohlášených kontrol provedených ze strany příslušných úřadů v roce 2021. Předmětem těchto kontrol bylo plnění závazných podmínek integrovaného povolení, konkrétně plnění stanovených hygienických limitů hluku pro zdroje hluku umístěné v areálu KRONOSPAN. Ani jedna z kontrol neodhalila překročení hygienických limitů hluku.

Závěry provedených kontrol se opírají především o měření hlukové zátěže, které na základě zadání Krajské hygienické stanice prováděla akreditovaná laboratoř v období několika měsíců při různých situacích. Součástí protokolů je také odborné stanovisko Národní referenční laboratoře pro komunální hluk, ze kterého vyplývá, že vlastní měření a zpracování výsledků bylo provedeno zcela v souladu s metodikou včetně příslušných norem a že naměřené a výsledné hodnoty včetně odborné interpretace jsou uvedeny dostatečně a správně. Naměřené hodnoty a jejich vyhodnocení jsou tedy nezpochybnitelné. Výsledky kontrol potvrzují, že společnosti jihlavského Kronospanu nepřekračují povolené hygienické limity hluku.

Kronospan dlouhodobě realizuje nejrůznější protihluková opatření, a to i nad rámec stanovených cílů. I pro následující období se počítá s dalším omezováním hlukové zátěže. KRONOSPAN provozuje technologie v rámci stanovených limitů nejen, co se týče hluku, nýbrž i ostatních parametrů, a je pod neustálou přísnou kontrolou příslušných dozorových orgánů ochrany životního prostředí, které v krátkých periodách prověřují podmínky jejího provozu.