+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) se zavádí Vnitřní oznamovací systém pro společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o., KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. a SILVA CZ, s.r.o. (dále jen „Společnost“), který upravuje podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání. Hlavním posláním Vnitřního oznamovacího systému je vytvořit bezpečnou platformu pro hlášení protiprávního jednání zjištěného v souvislosti s prací pro Společnost a poskytovat ochranu oznamovatelům spočívající jednak v ochraně jejich totožnosti, jednak v ochraně před odvetnými opatřeními ze strany Společnosti. Jednotlivá oznámení přijímají a posuzují příslušné osoby uvedené níže.

KDO JE OPRÁNĚN PODAT OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ

Oznamovatelem může být každá fyzická osoba, která, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (např. zaměstnanec, OSVČ, stážista, pracovník dodavatelské firmy, uchazeč o práci), nebo která je se společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, se vylučuje.

 

CO SE ROZUMÍ PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍM

Protiprávním jednáním ve smyslu Vnitřního oznamovacího systému se rozumí protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které

  1. má znaky trestného činu
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč
  3. porušuje Zákon
  4. poručuje jiné právní předpisy vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. d) Zákona.

 

KOMU SE PODÁVAJÍ OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ

Fyzické osoby podávají oznámení jedné z následujících příslušných osob:

Mgr. Michal Zahálka, advokát

tel.: 777 130 747

e-mail: oznamovatel@kronospan.cz

adresa pro doručování: Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava

 

CO MUSÍ OZNÁMENÍ OBSAHOVAT

Každé oznámení podávané prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému musí obsahovat:

  • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti
  • jméno, příjmení a datum narození, příp. jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 

JAKÝMI ZPŮSOBY LZE PODAT OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ

 

Oznamovatel může v rámci Vnitřního oznamovacího systému podat oznámení jednou z následujících možností:

  1. e-mailem na zabezpečenou e-mailovou adresu oznamovatel@kronospan.cz
  2. písemně dopisem na výše uvedenou doručovací adresu příslušné osoby; obálka musí být jasně označena takto či obdobně: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY
  3. telefonicky na výše uvedené telefonní číslo příslušné osoby
  4. osobně, a to po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Pokud Oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je uvedeno výše, např. prostřednictvím datové schránky, Společnost nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Zákonem.

Kromě podání oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít též externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti na webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou plně kompetentní k  posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

 

PRÁVNÍ DŮSLEDKY PŘI UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH ÚDAJŮ

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Podání takovéhoto vědomě nepravdivého oznámení je mimo jiné přestupkem a je sankcionováno dle příslušných ustanovení Zákona.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OZNÁMENÍM PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Jakékoli zpracovávání osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení, včetně jejich uchovávání, probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Oznamovatel podáním oznámení souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Práva a povinnosti v souvislosti s oznamováním protiprávního jednání jsou blíže vymezená v Zákoně (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171).